1. പരാധീനപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. അന്യാധീനപ്പെടുക
    3. പ്രയാസപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക