1. പരാന്നൻ

  1. നാ.
  2. ഭൃത്യൻ
  3. മറ്റൊരുവൻറെ ചോറുകൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നവൻ
 2. പരന്നനെ

  1. അവ്യ.
  2. പരക്കെ, എല്ലായിടത്തും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക