1. പരാപഹാസം

    1. നാ.
    2. പരനിന്ദ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക