1. പരാപേക്ഷ

    1. നാ.
    2. പരാശ്രയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക