1. പരാഭൂത

  1. വി.
  2. തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട, അപമാനിക്കപ്പെട്ട, തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട
 2. പ്രഭുത, -ത്വം

  1. നാ.
  2. പ്രഭുവിൻറെ അവസ്ഥ, നാശകാരണചതുഷ്ടയത്തിലൊന്ന്
 3. പ്രഭൂത

  1. വി.
  2. വളഞ്ഞ
  3. ഉദ്ഭവിച്ച
  4. സമൃദ്ധമായ, വർധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക