1. പരാഭൂതി1

  1. നാ.
  2. പരാഭവം, തോൽവി, അപമാനം
 2. പരാഭൂതി2

  1. നാ.
  2. ഉത്കൃഷ്ഠമായ ഐശ്വര്യം
 3. പ്രഭൂതി

  1. നാ.
  2. സമൃദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക