1. പരാമർശനം

  1. നാ.
  2. സൂചന
  3. സ്പർശനം
  4. വിചാരം
  5. ഗ്രഹണം
  6. തീർപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക