1. പരാമർഷം

    1. നാ.
    2. വലിയകോപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക