1. പരാരി1

  1. അവ്യ.
  2. മുൻകൊല്ലം, രണ്ടാമാണ്ട്
 2. പരാരി2

  1. നാ.
  2. പരമശത്രു
 3. പരാരി3

  1. നാ.
  2. ഭൂമിഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്ന കർഷകൻ, കരക്കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക