1. പരാരുകം

    1. നാ.
    2. കല്ല്
    3. പാറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക