1. പരാവഹൻ

  1. നാ.
  2. സപ്തമരുത്തുക്കളിൽ ഒന്ന്
 2. പ്രവഹൻ

  1. നാ.
  2. സപ്തമരുത്തുക്കളിൽ ഒന്ന്, ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികളെ തിരിക്കുന്ന വായു
 3. പരിവഹൻ, -ഹം

  1. നാ.
  2. അഗ്നിയുടെ ജ്വാലകളിൽ ഒന്ന്
  3. സപ്തമരുത്തുക്കളിൽ ഒന്ന് (സപ്തർഷിചക്രത്തെ വഹിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക