1. പരാവർത്തം

  1. നാ.
  2. തിരിച്ചുവരവ്
  3. കൈമാറ്റം
  4. വിധി അസ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ
 2. പരിവർത്തം

  1. നാ.
  2. വസ്ത്രം
  3. സംവത്സരം
  4. ലോകനാശം
  5. ചുറ്റൽ, ചുറ്റിത്തിരിയൽ
  6. പിൻതിരിയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക