1. പരാസനം

  1. നാ.
  2. വധം
  3. ക്ഷേപിക്കൽ, എറിയൽ
 2. പ്രാസനം

  1. നാ.
  2. ഏറ്, താഴോട്ടിറക്കൽ
 3. പ്രഷണ, പ്രഷണം

  1. നാ.
  2. പറഞ്ഞയയ്ക്കൽ
 4. പ്രസ്നം

  1. നാ.
  2. സ്നാനത്തിനുള്ള തൊട്ടി
 5. അന്നപ്രാശം, -പ്രാശനം

  1. നാ.
  2. ചോറൂണ്, കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായി ചോറു കൊടുക്കുക എന്ന ചടങ്ങ്, ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 6. പ്രശ്നം

  1. നാ.
  2. ചോദ്യം
  3. ശകുനം
  4. വാദവിഷയം
  5. പ്രശ്നംവയ്ക്കൽ
 7. പ്രാശനം

  1. നാ.
  2. ഭക്ഷണം, ഊട്ട് (പ്ര.) അന്നപ്രാശനം
 8. പുരീഷണം

  1. നാ.
  2. മലം
  3. മലശോധന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക