1. പരാസനൻ

    1. നാ.
    2. കൊലയാളി
  2. പ്രസന്ന

    1. വി.
    2. തെളിവുള്ള, ദയയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക