1. പരാഹം

    1. നാ.
    2. അടുത്തനാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക