1. പരാഹതി

    1. നാ.
    2. പ്രഹരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക