1. പരികമ്പം

    1. നാ.
    2. ഭയം
    3. വിറയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക