1. പരികല്പ(നം)

  1. നാ.
  2. ഒരുക്കം
  3. സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ
  4. വീതിച്ചുകൊടുക്കൽ
  5. നിർമിക്കൽ
  6. ഭാവനയിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക