1. പരികാൽ

    1. നാ.
    2. അശുഭസമയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക