1. പരികീർണ

    1. വി.
    2. ചിതറിയ
    3. പരന്ന
    4. ചുറ്റുമുള്ള
    5. നിറഞ്ഞ, ഇടതിങ്ങിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക