1. പരികീർത്തനം

  1. നാ.
  2. പരികീർത്തിക്കൽ
 2. പരികർത്തനം

  1. നാ.
  2. ഛേദനം
  3. ഉളച്ചിൽ, സൂചികുത്തുന്നതുപോലെയുള്ള വേദന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക