1. പരികൃശ

    1. വി.
    2. വളരെ മെലിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക