1. പരിക്ക

  1. നാ.
  2. ശപഥം
  3. പ്രതിജ്ഞ
  4. ഇന്നപ്പോൾ പണംകൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്നു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥൻറെ മുമ്പാകെ ഉടമ്പടിചെയ്യൽ
 2. പരിക്ക്

  1. നാ.
  2. പ്രതിക്രിയ
  3. ബുദ്ധിമുട്ട്
  4. തഴമ്പ്
  5. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവ് ചതവ് മുതലായവ
  6. തെങ്ങിൽക്കയറി തേങ്ങയിടുമ്പോൾ കുറവ് കാണുന്ന തേങ്ങ (പറിച്ചതേങ്ങയുടെ എണ്ണം അറിയത്തക്കവണ്ണം കുലയിൽകാണുന്നപാട്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക