1. പരിക്രാന്ത

    1. വി.
    2. ചവിട്ടപ്പെട്ട
    3. ചുറ്റും നടന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക