1. പരിക്രിയ

    1. നാ.
    2. പരികരണം (പരിജനങ്ങൾ വന്നു ചുറ്റും കൂടൽ)
    3. വീണ്ടെടുപ്പ്
    4. വേലി കിടങ്ങ് മതിൽ തുടങ്ങിയവകൊണ്ട് അടയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക