1. പരിക്ലിഷ്ട

    1. വി.
    2. വളരെക്ലേശിച്ച, തളർന്ന
    3. ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട, അലട്ടപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക