1. പരിക്ലേശിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വളരെക്ലേശിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക