1. പരിക്ഷതി

  1. നാ.
  2. മുറിവ്, കേട്
 2. പരിക്ഷത

  1. വി.
  2. മുറിക്കപ്പെട്ട, ചതയ്ക്കപ്പെട്ട
  3. കേടുപറ്റിയ
 3. പരീക്ഷിത്ത്

  1. നാ.
  2. യുധിഷ്ഠിരനുശേഷം ഹസ്തിനാപുരത്തു വാണിരുന്ന രാജാവ്
  3. അർജുനൻറെ പൗത്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക