1. പരികർമാവ്

    1. നാ.
    2. പരികർമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക