1. പരിഖ

    1. നാ.
    2. കിടങ്ങ്, കുഴി (കോട്ടയുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക