1. പരിഖാതം

    1. നാ.
    2. കുഴിക്കപ്പെട്ടത്, പരിഖ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക