1. പരിഖിന്ന

    1. വി.
    2. വളരെ ദുഃഖിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക