1. പരിഖേദം

    1. നാ.
    2. അധികമായ ദുഃഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക