1. പരിഗത

  1. വി.
  2. മരിച്ച
  3. ബാധിക്കപ്പെട്ട
  4. വ്യാപിച്ച, ചുറ്റപ്പെട്ട
  5. അറിയപ്പെട്ട, അഭ്യസിക്കപ്പെട്ട
  6. ലഭിക്കപ്പെട്ട
  7. സ്മരിക്കപ്പെട്ട
 2. പരികഥ

  1. നാ.
  2. ഒരു സങ്കൽപ പാത്രത്തിൻറെ അദ്ഭുതകൃത്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന കഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക