1. പരിഗൃഹീത

    1. വി.
    2. പരിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക