1. പരിഗൃഹ്യ1

    1. വി.
    2. കൈക്കൊള്ളപ്പെടുവാൻതക്ക
  2. പരിഗൃഹ്യ2

    1. നാ.
    2. വിവാഹംചെയ്യപ്പെടുവാൻ യോഗ്യയായവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക