1. പരിഗ്രഹൻ

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. ഭർത്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക