1. പരിഗ്രാഹം

  1. നാ.
  2. പരിഗ്രഹണം
  3. യാഗവേദിക്കുചുറ്റും മൂന്നുവരകളോ ചാലുകളോകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അതിർത്തി
 2. പരിഗ്രഹം

  1. നാ.
  2. ആലിംഗനം
  3. സമ്മാനം
  4. സമ്മതം
  5. സേനയുടെ പിൻഭാഗം
  6. സഭ
  7. ചുറ്റൽ
  8. അന്തഃപുരം
  9. കൈക്കൊള്ളൽ, വിവാഹം
  10. കുടുംബം, വസ്തുവക
  11. ഭാര്യ, വെപ്പാട്ടി
  12. ആണ, ശപഥം, ശാപം
  13. പരിചാരകജനം
  14. പേർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക