1. പരിഘം

  1. നാ.
  2. കൊല
  3. സാക്ഷ
  4. പാർപ്പിടം
  5. കുറ്റി
  6. ഇരുമ്പുലക്ക, ഇരുമ്പുഗദ
  7. കുടം, പാത്രം
  8. (ജ്യോ.) നിത്യയോഗങ്ങളിൽ പത്തൊൻപതാമത്തേത്
  9. പ്രസവസമയത്തു ശിശു വിലങ്ങനെ കീഴ്പ്പോട്ടുവന്നു കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത്
  10. (കൊട്ടാര) വാതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക