1. പരിഘങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. ഇരുവശത്തും വരിയായിപറക്കുന്ന പക്ഷികൾ (യാത്രാസമയത്തുള്ള ഒരു ശുഭശകുനം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക