1. പരിഘാതി

    1. വി.
    2. നശിപ്പിക്കുന്ന
    3. അവഗണിക്കുന്ന
    4. (ആജ്ഞ നിയമം എന്നിവയെ) ലങ്ഘിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക