1. പരിങ്ങൽ1

  1. നാ.
  2. പരിക്കുപറ്റിയ തോൽ, കേടുവന്ന തൊലി
  3. പരിഞ്ഞിൽ
 2. പരിങ്ങൽ2

  1. നാ.
  2. പരുങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക