1. പരിചക്കൊല്ലൻ

    1. നാ.
    2. ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊല്ലൻ (പരിച വാൾ തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കുന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക