1. പരിചരണം

  1. നാ.
  2. ചുറ്റിനടപ്പ്
  3. പരിചരിക്കൽ, ശുശ്രൂഷ
 2. പ്രചരണം

  1. നാ.
  2. നടപ്പ്, നടപ്പിലാക്കൽ, ചുമതലയേൽക്കൽ (പ്രചരിപ്പിക്കൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതു ശരിയല്ല)
 3. പ്രചാരണം

  1. നാ.
  2. പ്രചരിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക