1. പരിചരൻ

    1. നാ.
    2. അകമ്പടിക്കാരൻ
    3. ഭൃത്യൻ, ശുശ്രൂഷക്കാരൻ
    4. സേനയുടെ മേൽനോട്ടം നടത്തുന്നവൻ
    5. യുദ്ധസമയത്തു സാമന്തന്മാരെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക