1. പരിചാരിക

    1. നാ.
    2. ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക