1. പരിചാരിണി

    1. നാ.
    2. പരിചാരിക
  2. പ്രചരണി

    1. നാ.
    2. മരത്തവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക