1. പരിചാര(ക)ൻ

    1. നാ.
    2. ഭൃത്യൻ
    3. ശുശ്രൂഷക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക