1. പരിചിതി

    1. നാ.
    2. പരിചയം, അഭ്യാസം, ജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക