1. പരിചിനൊട്

    1. അവ്യ.
    2. പരിചൊട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക